Algemene voorwaarden Koop Thuisbatterij Versie: 2023

Inhoudsopgave

 1. Begripsomschrijvingen
 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
 3. Wijziging van de algemene voorwaarden
 4. Aanbod en totstandkoming overeenkomst
 5. Schouwing
 6. Verplichtingen Contractant
 7. Installatie
 8. Herroeping
 9. Koopprijs, betaling en zekerheid
 10. Levering, risico en eigendomsvoorbehoud
 11. Vragen, klachten en geschillen
 12. Aansprakelijkheid
 13. Garantie
 14. Persoonsgegevens
 15. Beëindiging
 16. Overmacht
 17. Slotbepalingen

 

 1. Begripsomschrijvingen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden inclusief eventuele wijzigingen. – Contractant: een partij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die de Overeenkomst met Energiemanagers sluit. – Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. – Geschillencommissie Energie: de Geschillencommissie Energie, ingesteld en in stand gehouden door de Stichting Geschillencommissies van Consumentenzaken. – Energiemanagers B.V, handelend onder de naam Energiemanagers, gevestigd aan Einsteinweg 3a, 3404LE IJsselstein en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88864936 (zie www.Energiemanagers.nl) alsmede diens rechtsopvolger(s). – Installatie: de daadwerkelijke installatie van de Thuisbatterij overeenkomstig de Overeenkomst. – Koopprijs: de totale prijs die Contractant aan Energiemanagers voor de Thuisbatterij verschuldigd is, inclusief de (installatie)kosten voor de Installatie van Thuisbatterij en btw. – Locatie: de in Nederland gelegen onroerende zaak, in eigendom van Contractant, waarop, waarin of waaraan de Thuisbatterij worden geïnstalleerd. – Overeenkomst: de overeenkomst die wordt gesloten tussen Energiemanagers en Contractant betreffende de koop van Thuisbatterij en de Installatie van Thuisbatterij met een maximum van veertig thuisbatterij. – Thuisbatterij: de thuisbatterij met toebehorende onderdelen, waaronder in ieder geval wordt begrepen de omvormers en al het overige (installatie)materiaal, zoals de bekabeling, om aan de hand daarvan elektriciteit op te kunnen wekken.

1.2 Tenzij anders in deze Algemene Voorwaarden is aangegeven, wordt onder de definitie Contractant tevens de definitie Consument verstaan.

 

2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst die wordt gesloten tussen Energiemanagers en Contractant alsmede op alle aanbiedingen en aanvragen daartoe.

2.2 Door het aangaan van de Overeenkomst met Energiemanagers aanvaardt Contractant dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

2.3 Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen met een vertegenwoordigingsbevoegde van Energiemanagers.

2.4 In de gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Energiemanagers een regeling treffen naar redelijkheid.

2.5 Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden mede elektronische communicatie verstaan.

2.6 Indien op enig moment een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan zal de tekst door Energiemanagers op zodanige wijze worden aangepast dat deze geldig zal zijn en de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

2.7 Enige (algemene) voorwaarden van Contractant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3 Wijziging van de Algemene Voorwaarden

3.1 Energiemanagers kan de Algemene Voorwaarden altijd (eenzijdig) aanpassen. Bekendmaking daarvan vindt plaats door middel van een algemene kennisgeving op de internetsite of via e-mail. Aanpassingen treden in werking op het moment dat die bekend worden gemaakt of indien in de kennisgeving een latere datum wordt genoemd, vanaf die latere datum.

3.2 De redenen voor aanpassing van de Algemene Voorwaarden kunnen verschillend zijn. Redenen voor aanpassing kunnen zijn, maar zijn daartoe niet beperkt: veranderingen in wet- en/of regelgeving, wijzigingen van de diensten, wijziging van gebruik, wijzigingen in producten en bedrijfsvoering of bedrijfseconomische omstandigheden.

3.3 Voor zover de aanpassing van de Algemene Voorwaarden ervoor zorgt dat Energiemanagers een prestatie verschaft die wezenlijk van de toegezegde prestatie mocht afwijken, dan kan Consument de Overeenkomst ontbinden. Energiemanagers is op geen enkele wijze schadeplichtig jegens Contractant voor enige nadelige gevolgen die uit de aanpassing van de Algemene Voorwaarden mochten voortvloeien.

 

4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand als Contractant het aanbod van Energiemanagers heeft aanvaard. Een aanbod kan op verschillende wijzen, waaronder via een website, aan Contractant worden gedaan. De Overeenkomst kan ook tot stand komen als Energiemanagers de aanvraag van Contractant heeft aanvaard. Energiemanagers behoudt zich het recht voor om een aanvraag van Contractant zonder opgave van redenen af te wijzen en/of deze slechts te aanvaarden onder specifieke voorwaarden. Energiemanagers behoudt zich (conform haar privacystatement) ook het recht voor om voorafgaand aan en bij de totstandkoming van de Overeenkomst ten aanzien van Contractant een kredietwaardigheidscontrole met betrekking tot de koop van de Thuisbatterij al dan niet door een derde uit te laten voeren.

4.2 Indien Contractant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Energiemanagers langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Energiemanagers is bevestigd, kan Consument kosteloos de overeenkomst ontbinden c.q. annuleren.

4.3 Het aanbod van Energiemanagers is geldig gedurende de in het aanbod genoemde geldigheidstermijn. Indien er in het aanbod geen geldigheidstermijn is vermeld, geldt het aanbod als vrijblijvend voor Energiemanagers en is Energiemanagers gerechtigd het aanbod te herzien dan wel in te trekken. Energiemanagers tracht haar aanbod zo nauwkeurig mogelijk weer te geven of te doen op basis van de door Contractant verstrekte informatie. Contractant is tegenover Energiemanagers verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Alle gevolgen van onjuistheid en/of onvolledigheid van deze informatie komen voor rekening en risico van Contractant.

4.4 Een samengesteld aanbod of samengestelde prijsopgave verplicht Energiemanagers niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de weergegeven prijs.

4.5 Als de Overeenkomst aan de zijde van Contractant door meer dan één persoon is gesloten, dan is ieder hen hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen Contractant aan Energiemanagers uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is of zal zijn.

4.6 Contractant is niet gerechtigd om rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, waaronder mede wordt verstaan een goederenrechtelijke overdracht in de zin van artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Energiemanagers is bereid om haar toestemming te verlenen aan een contract overneming van de Overeenkomst door Contractant aan een nieuwe bewoner van de Locatie ingeval van een verhuizing.

4.7 Energiemanagers is tegenover Contractant gerechtigd om rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, waaronder mede wordt verstaan een goederenrechtelijke overdracht in de zin van artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel met beperkte rechten ten gunste van een derde te bezwaren, tenzij anders is aangegeven.

Contractant geeft bij voorbaat toestemming aan een dergelijke overdracht of bezwaring, tenzij anders is aangegeven. Tegenover Consument geldt dat ingeval Energiemanagers haar verplichtingen uit de Overeenkomst op een van de in afdeling 3 van titel 2 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde wijzen op een derde te doen overgaan, zij hiervan tijdig mededeling aan Consument doet. Consument verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht indien: – Energiemanagers jegens Consument aansprakelijk is voor de nakoming door de derde; – de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming van Energiemanagers (waartoe zowel die verplichtingen als de daartegenover bedongen rechten behoren). In andere dan de voornoemde gevallen kan Consument de Overeenkomst binnen 30 kalenderdagen na de in de eerste volzin bedoelde mededeling ontbinden.

4.8 De in het aanbod, de Overeenkomst en op de website van Energiemanagers vermelde gegevens met betrekking tot de opbrengst(berekeningen), productie, terugverdientijden, subsidie(bedragen) en/of andere (financiële) gegevens daaromtrent geven een algemene weergave. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, waaronder met betrekking tot de opbrengst en het rendement van de Thuisbatterij, tenzij expliciet anders is overeengekomen in de Overeenkomst.

4.9 Tekeningen en/of berekeningen ten aanzien van onder andere (dak)afmetingen of ballast, welke voorafgaand aan de Overeenkomst (globaal) mochten zijn opgesteld, geven slechts een algemene (indicatieve) weergave. Deze tekeningen en/of berekeningen zijn of vormen geen onderdeel van de Overeenkomst en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ook het (ten behoeve van de installateur) op te maken technische rapport voor de Installatie van de Thuisbatterij is of vormt geen onderdeel van de Overeenkomst en er kunnen geen rechten aan dat technische rapport worden ontleend. Het gebruik van deze tekeningen en/of berekeningen, is voor risico van Contractant bij zijn eventuele beslissing om de Overeenkomst te sluiten. Contractant is zelf ervoor verantwoordelijk dat de Locatie geschikt is voor (de Installatie van) de Thuisbatterij.

 

 1. Schouwing

 5.1 Energiemanagers kan mogelijk voor en na de totstandkoming van de Overeenkomst een telefonische schouwing van de Locatie uit (laten) voeren om een technisch rapport op te (laten) stellen. De kosten voor een telefonische schouwing zijn voor rekening van Energiemanagers. Energiemanagers kan (al dan niet op verzoek van Contractant) voor en na de totstandkoming van de Overeenkomst (ook) een fysieke schouwing van de Locatie uit (laten) voeren. De kosten voor een fysieke schouwing zijn voor rekening van Energiemanagers, tenzij Contractant om deze fysieke schouwing heeft verzocht. In dat geval is Energiemanagers gerechtigd een bedrag van EUR 150,- (excl. BTW) bij Contractant in rekening te brengen. Als naar het oordeel van Energiemanagers mocht blijken dat de Locatie (gedeeltelijk) niet geschikt is voor (de Installatie van) de Thuisbatterij, dan zijn zowel Energiemanagers als Contractant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden binnen 7 kalenderdagen na een schriftelijke bevestiging van een negatieve uitkomst van de schouwing.

Onder de (gedeeltelijke) niet-geschiktheid van de Locatie wordt in ieder geval verstaan: dat de Locatie vanuit veiligheidsoogpunt of technisch oogpunt niet geschikt is voor (de Installatie van) de Thuisbatterij.

 

 1. Verplichtingen Contractant

6.1 Contractant is tegenover Energiemanagers verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door Energiemanagers aan hem gevraagde en door hem aan Energiemanagers verstrekte informatie inzake de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst. Alle gevolgen van onjuistheid en/of onvolledigheid van deze informatie komen voor rekening en risico van Contractant.

6.2 Als Contractant de door Energiemanagers gevraagde informatie niet (tijdig) of niet volledig heeft verstrekt, dan is Energiemanagers gerechtigd om naar eigen inzicht de gevraagde informatie te verzamelen. Energiemanagers kan dan niet garanderen de benodigde informatie voor de uitvoering van de Overeenkomst te hebben verzameld en verkregen. Energiemanagers is in een dergelijk geval bevoegd, indien zij dat redelijkerwijs noodzakelijk acht, de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder de Installatie van de Thuisbatterij, aan te passen en de (mogelijk) extra kosten als gevolg van deze aanpassingen aan Contractant in rekening te mogen brengen. Voor zover deze aanpassingen ervoor zorgen dat Energiemanagers een prestatie verschaft die wezenlijk van de toegezegde prestatie mocht afwijken of ervoor zorgen dat de door Energiemanagers bedongen Koopprijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst wordt verhoogd, dan kan Consument de Overeenkomst ontbinden. Energiemanagers is op geen enkele wijze schadeplichtig jegens Contractant voor enige nadelige gevolgen die uit deze aanpassingen mochten voortvloeien.

6.3 Als Contractant nadere informatie aan Energiemanagers verstrekt, dan wel Energiemanagers op andere wijze nadere informatie verkrijgt, die haar redelijkerwijs aanleiding mocht geven tot aanpassing van de Overeenkomst, waaronder de Installatie van de Thuisbatterij, dan is Energiemanagers bevoegd de Overeenkomst, waaronder de Installatie van de Thuisbatterij, aan te passen en de (mogelijk) extra kosten als gevolg van deze aanpassingen aan Contractant in rekening te brengen. Voor zover deze aanpassingen ervoor zorgen dat Energiemanagers een prestatie verschaft die wezenlijk van de toegezegde prestatie mocht afwijken of ervoor zorgen dat de door Energiemanagers bedongen Koopprijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst wordt verhoogd, dan kan Consument de Overeenkomst ontbinden. Energiemanagers is op geen enkele wijze schadeplichtig jegens Contractant voor enige nadelige gevolgen die uit deze aanpassingen mochten voortvloeien.

 

 1. Installatie

7.1 Energiemanagers maakt met Contractant een afspraak voor de Installatie van de Thuisbatterij. Contractant kan de afspraak uiterlijk 15 werkdagen voorafgaand aan de Installatie kosteloos annuleren. Als Contractant de afspraak tussen 14 werkdagen en 3 werkdagen voorafgaand aan de Installatie annuleert, dan is Energiemanagers gerechtigd een annuleringsvergoeding van EUR 100,- bij Contractant in rekening te brengen. Pagina 7/19 Mocht Contractant de afspraak vanaf 2 werkdagen voorafgaand aan de Installatie en op de dag van de Installatie zelf annuleren, dan is Energiemanagers gerechtigd een annuleringsvergoeding van EUR 395,- bij Contractant in rekening te brengen. Ook als Energiemanagers op de dag van de afspraak de Thuisbatterij niet kan installeren als gevolg van het niet (tijdig) of volledig verlenen van toegang tot de Locatie of als gevolg van een onjuistheid of onvolledig van de door Contractant verstrekte (adres)gegevens of om andere reden die redelijkerwijs voor rekening en risico van Contractant behoort te komen, dan is Energiemanagers eveneens gerechtigd een annuleringsvergoeding van EUR 395,- bij Contractant in rekening te brengen.

7.2 De Thuisbatterij worden uitsluitend door Energiemanagers of (een) door Energiemanagers aan te wijzen derde(n) geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders overeengekomen. Onder de aan te wijzen derde(n) dient mede te worden verstaan een dochteronderneming van Energiemanagers en de door deze dochteronderneming in te schakelen derden, waaronder installateurs. Alleen Energiemanagers geldt tegenover Contractant als opdrachtnemer. Energiemanagers voert de Installatie uitsluitend ten behoeve van Contractant uit. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Contractant vrijwaart Energiemanagers tegen aanspraken van derden dienaangaande. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

7.3 Contractant verklaart en garandeert tegenover Energiemanagers dat hij bevoegd is tot het (mogen) sluiten van de Overeenkomst en dat hij als (appartements)eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker, huurder of krachtens andere titel gerechtigd is tot het (mogen) installeren van de Thuisbatterij op de Locatie en dat hij alle benodigde vergunningen en/of toestemmingen en/of andere vereisten op dat gebied onherroepelijk heeft verkregen. Contractant vrijwaart Energiemanagers tegen aanspraken van derden dienaangaande.

7.4 Contractant is tegenover Energiemanagers verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de Installatie van de Thuisbatterij. Hieronder wordt in ieder geval het volgende verstaan: (i) Contractant zorgt ervoor dat Energiemanagers of (een) de door Energiemanagers aan te wijzen derde(n), de toegang krijgt en houdt tot de Locatie waar de Thuisbatterij worden geïnstalleerd gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Energiemanagers of (een) de door Energiemanagers aan te wijzen derde(n) dat nodig acht, buiten normale werkuren, mits dit tijdig aan Contractant is medegedeeld, (ii) Contractant zorgt ervoor dat de toegangswegen tot de Locatie waar de Thuisbatterij worden geïnstalleerd geschikt zijn voor het benodigde transport en (iii) Contractant draagt er tevens zorg voor dat de locatie alwaar de Thuisbatterij worden geïnstalleerd geschikt is (inclusief opslag en montage). Contractant draagt er voorts zorg voor dat alle medegedeelde, noodzakelijke veiligheid voorzorgmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de Installatie van de Thuisbatterij aan de toepasselijke overheidsvoorschriften en andere wet- en/of regelgeving dienaangaande te voldoen. Contractant is daarnaast gehouden al het mogelijke te doen wat redelijkerwijs van belang is voor een goede en tijdige uitvoering van de Installatie van de Thuisbatterij.

7.5 Contractant is verplicht (i) dat de Locatie alwaar de Thuisbatterij geïnstalleerd worden asbestvrij is, (ii) dat de Locatie een geschikte (hoofd)meter bevat met een hoofdschakelaar en twee aardlekschakelaars die elektriciteit kan terugleveren, (iii) dat de Locatie een meterkast met voldoende ruimte voor het (eventueel) aanbrengen van extra groepen bevat, (iv) dat de Locatie een elektriciteitsaansluiting met voldoende capaciteit bevat en (v) dat de Locatie geschikt is voor de Installatie van de Thuisbatterij, waaronder mede dient te worden verstaan dat de (dak)constructie van de Locatie geschikt is en in goede constructieve staat verkeert (op de dag van de Installatie van de Thuisbatterij), mede inbegrepen dat het dakbeschot en dakbedekking van de Locatie in goede staat dienen te verkeren. Energiemanagers is gerechtigd om bij (gerede) twijfel over de geschiktheid van de Locatie ten aanzien van de Installatie van de Thuisbatterij op kosten van Contractant een gespecialiseerde derde in te schakelen voor advies daaromtrent, onder de voorwaarde van voorafgaande schriftelijke overeenstemming hierover tussen Energiemanagers en Contractant.

7.6 Contractant draagt in ieder geval het risico voor schade veroorzaakt is of zal worden door (i) onjuistheden en/of onvolledigheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden, (ii) onjuistheden en/of onvolledigheden in de door Contractant verlangde constructies en/of werkwijzen, (iii) gebreken aan de Locatie alwaar de Thuisbatterij worden geïnstalleerd, (iv) gebreken aan materialen en/of andere hulpmiddelen die door Contractant ter beschikking worden gesteld en (v) ongeschiktheid van de Locatie alwaar de Thuisbatterij worden geïnstalleerd.

7.7 Contractant is ermee bekend dat en stemt ermee in dat er eventuele schade aan de tuin of oprit zou kunnen ontstaan door het moeten werken met een steiger, hoogwerker of ander materiaal in verband met het Installeren van de Thuisbatterij. Ook is Contractant ermee bekend dat en stemt ermee in dat er schade aan dakpannen zou kunnen ontstaan en hij voldoende reservedakpannen ter beschikking heeft in verband met het Installeren van de Thuisbatterij (voor zover van toepassing). Hierbij zal altijd zo zorgvuldig mogelijk door Energiemanagers worden gehandeld en in overleg met Contractant worden getreden naar de meest wenselijke uitvoering van de Installatie van de Thuisbatterij. Energiemanagers is evenwel op geen enkele wijze hiervoor schadeplichtig jegens Contractant alsmede voor enige andere nadelige gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

7.8 Contractant is ermee bekend dat en stemt ermee in dat bij de Installatie van de Thuisbatterij voor de bekabeling de makkelijkste en kortste route van de meterkast naar de omvormer wordt gekozen. Dat kan betekenen dat vanuit de meterkast een kabel in een kabelgoot of een pvc-buis binnenshuis in het zicht wordt aangebracht. Hierbij zal in overleg met Contractant naar de meest wenselijke oplossing worden gezocht (indien mogelijk). Contractant is er voorts mee bekend dat en stemt ermee in dat bij de Installatie van de Thuisbatterij er een omvormer op, in of aan de Locatie wordt gemonteerd en dat deze omvormer mogelijk een zoemend geluid kan maken vanwege de koelventilatoren in deze omvormer.

Contractant is eveneens mee bekend en stemt ermee in dat bij de Installatie van de Thuisbatterij er een extra groep in de meterkast kan worden geplaatst indien dat door Energiemanagers noodzakelijk wordt geacht.

7.9 Eventueel meerwerk, dat wil zeggen nadere wijzigingen en/of toevoegingen in de Overeenkomst inzake de Installatie van de Thuisbatterij, wordt (voor zover mogelijk) schriftelijk tussen Energiemanagers en Contractant overeengekomen en wordt dan door Contractant aan Energiemanagers betaald. Onder meerwerk wordt in ieder geval begrepen het mogelijk moeten uitbreiden van de meterkast met de daarbij behorende werkzaamheden indien Energiemanagers het noodzakelijk acht dat er een extra groep in de meterkast dient te worden geplaatst. Onder meerwerk wordt in ieder geval ook begrepen een alternatieve of langere bekabeling van de meterkast naar de Thuisbatterij dan de makkelijkste of kortste bekabeling van de meterkast naar de Thuisbatterij of een bekabeling buitenshuis of buiten het zicht (voor zover (technisch) mogelijk).

7.10 Energiemanagers is gerechtigd om de Installatie van de Thuisbatterij op te schorten als op de dag van de Installatie er naar haar oordeel sprake is van slecht weer of een andere omstandigheid dat ervoor zorgt of kan zorgen dat de Thuisbatterij niet (veilig) op de Locatie kunnen worden geïnstalleerd.

7.11 Energiemanagers is gerechtigd om de Installatie van de Thuisbatterij af te breken of op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden, indien er naar haar oordeel sprake mocht zijn van (i) dat de Locatie geen geschikte (hoofd)meter bevat met een hoofdschakelaar en twee aardlekschakelaars die elektriciteit kan terugleveren, (ii) dat de Locatie geen meterkast met voldoende ruimte heeft voor het (moeten) aanbrengen van extra groepen, (iii) dat de Locatie geen elektriciteitsaansluiting met voldoende capaciteit bevat, (iv) dat de Locatie alwaar de Thuisbatterij worden geïnstalleerd asbest bevat of dat de Locatie een asbesthoudend, golfplaten, leien, stalen, zinken, koperen of rieten dak bevat, (v) dat bij of omstreeks de Locatie de veiligheid van de installateurs in het geding is, (vi) dat de Locatie niet (afdoende) bereikbaar is (om de Installatie van de Thuisbatterij uit te kunnen (laten) voeren), (vii) dat het dak of dakpannen of (de staat van) de (dak)constructie van de Locatie niet geschikt is of lijkt te zijn voor de Installatie van de Thuisbatterij, (viii) dat (het dak van of de (dak)constructie van) de Locatie redelijkerwijs niet betreden kan worden of (ix) dat er sprake is van een omstandigheid dat van haar niet kan worden gevergd om tot Installatie van de Thuisbatterij over te (kunnen) gaan. Energiemanagers is op geen enkele wijze schadeplichtig jegens Contractant voor enige nadelige gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

7.12 Na Installatie, wordt samen met Contractant een controle op de uitvoering van de opdracht uitgevoerd. Bij goedkeuring door Contractant wordt door hem een opleveringsformulier ondertekend. Contractant draagt er zorg voor dat bij deze oplevering een namens hem tekenbevoegd persoon aanwezig is.

 

 1. Herroepingsrecht

8.1 Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de Overeenkomst die is gesloten op afstand of buiten de verkoopruimte.

8.2 Consument kan de Overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Thuisbatterij heeft ontvangen.

8.3 Om de Overeenkomst te ontbinden moet Consument een ondubbelzinnige verklaring uitbrengen aan Energiemanagers om haar op de hoogte te stellen van de beslissing om de Overeenkomst te ontbinden. Consument kan hiervoor één van de onderstaande mogelijkheden gebruiken of het modelformulier voor ontbinding gebruiken, zoals bijgesloten in bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden, of zoals is te downloaden op www.Energiemanagers.nl per email: info@Energiemanagers.nl per telefoon: 085 – 500 6500 per post: Einsteinweg 3A, 3404LE IJsselstein

8.4 Energiemanagers stuurt Consument een bevestiging van de ontbinding van de Overeenkomst toe per e-mail.

8.5 Indien de Overeenkomst door Consument wordt ontbonden, betaalt Energiemanagers de ontvangen betalingen uit hoofde van de Overeenkomst minus de demontagekosten van de Thuisbatterij uiterlijk binnen veertien dagen terug na dag waarop Energiemanagers de ontbindingsverklaring van Consument heeft ontvangen. De demontagekosten zijn EUR 89,- per zonnepaneel. Energiemanagers betaalt Consument terug op de rekening waarmee de oorspronkelijke betaling door contractant is verricht.

8.6 Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Thuisbatterij als de behandeling van de Thuisbatterij verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

8.7 Op Consument rust de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

 

 1. Koopprijs, betaling en zekerheid

9.1 De in de Overeenkomst vermelde prijzen staan vast, tenzij anders is bepaald.

9.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voor de betaling van één of meer van de kostprijsfactoren (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend de prijzen van materialen, transportkomsten, in- en/of uitvoerrechten, belastingen) een wijziging heeft ondergaan, dan is Energiemanagers gerechtigd om de overeengekomen Koopprijs dienaangaande te wijzigen. In een dergelijk geval zijn zowel Energiemanagers als Consument gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden onder de voorwaarde voor Consument dat de door Energiemanagers bedongen Koopprijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst wordt verhoogd. Energiemanagers is op geen enkele wijze schadeplichtig jegens Contractant voor enige nadelige gevolgen die uit deze wijziging mochten voortvloeien.

9.3 Betaling vindt plaats via het overschrijven van de Koopprijs op het rekeningnummer van Energiemanagers dat in de Overeenkomst is vermeld. De betaling van de in de Overeenkomst genoemde Koopprijs moet binnen 14 dagen na de Installatie van de Thuisbatterij op het rekeningnummer van Energiemanagers zijn bijgeschreven. Bij niet of niet tijdige betaling is Contractant zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim.

9.4 Ook ingeval Contractant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en (tenzij anders is aangegeven) Contractant ook na een schriftelijke ingebrekestelling nalaat binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst te voldoen, zijn alle vorderingen van Energiemanagers op Contractant onmiddellijk en integraal opeisbaar en is Energiemanagers gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige toekomende rechten.

9.5 Energiemanagers is gerechtigd om van Contractant op ieder moment vooruitbetaling te verlangen, met dien verstande dat voor Consument geldt dat een vooruitbetaling van maximaal de helft van de Koopprijs kan worden gevraagd.

9.6 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Energiemanagers is het Contractant, daaronder niet begrepen Consument, niet toegestaan om zijn betalingsverplichting tegenover Energiemanagers te mogen verrekenen met een vordering van hem op Energiemanagers uit welke hoofde dan ook.

9.7 Contractant, daaronder niet begrepen Consument, is vanaf het moment van het in verzuim treden tot aan de dag der algehele voldoening over het hele opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten die, in afwijking van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek en van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten d.d. 1 juli 2012, 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimumbedrag van € 40,- (zegge: veertig euro) bedragen. Consument is vanaf het moment van het in verzuim treden tot aan de dag der algehele voldoening over het hele opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokomsten d.d. 1 juli 2012 en conform het bepaalde in artikel 6:96 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 1. Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

10.1 De (al dan niet in de Overeenkomst) door Energiemanagers vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en zijn niet als een fatale termijn te beschouwen, tenzij anders schriftelijk is bepaald. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 90 dagen, dan dient Contractant Energiemanagers schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn voor de nakoming van de Overeenkomst. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Energiemanagers kan Contractant, daaronder niet begrepen Consument, bij niet tijdige levering geen aanspraak maken op schadevergoeding, waaronder tevens maar niet uitsluitend schade wordt verstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van de Thuisbatterij, en/of ontbinding van de Overeenkomst. De levering van de Thuisbatterij geschiedt op het door Contractant opgegeven adres. Indien Contractant de Thuisbatterij niet, niet tijdig of niet volledig van Energiemanagers afneemt, is Energiemanagers gerechtigd de Thuisbatterij tegen een redelijke vergoeding op te slaan en betaling van het door Contractant verschuldigde bedrag te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

10.2 Energiemanagers is gerechtigd om de Thuisbatterij in gedeelten te leveren. Energiemanagers stelt Contractant schriftelijk in kennis als Thuisbatterij in gedeelten mochten worden geleverd.

10.3 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst de Thuisbatterij of gedeelten daarvan niet meer leverbaar mochten zijn, althans naar haar oordeel niet binnen een redelijke termijn leverbaar mochten zijn, vanwege praktische, technische, commerciële of andere redenen, dan is Energiemanagers gerechtigd om een naar haar beoordeling vergelijkbaar product aan te bieden. Energiemanagers is dan gerechtigd de Overeenkomst, waaronder de overeengekomen Koopprijs dienaangaande te wijzigen. Voor zover deze aanpassingen ervoor zorgen dat Energiemanagers een prestatie verschaft die wezenlijk van de toegezegde prestatie mocht afwijken of ervoor zorgen dat de door Energiemanagers bedongen Koopprijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst wordt verhoogd, dan kan Consument de Overeenkomst ontbinden. Energiemanagers is op geen enkele wijze schadeplichtig jegens Contractant voor enige nadelige gevolgen die uit deze aanpassingen voortvloeien.

10.4 Contractant is ermee bekend dat en stemt ermee in dat er geringe afwijkingen (van de specificaties) van (delen van) de geleverde Thuisbatterij kunnen bestaan van hetgeen in de Overeenkomst is opgenomen, die evenwel er niet voor zullen zorgen dat de geleverde Thuisbatterij niet aan de Overeenkomst beantwoorden. Onder geringe afwijkingen wordt mede verstaan kleurverschillen tussen de geleverde Thuisbatterij. Energiemanagers is op geen enkele wijze schadeplichtig jegens Contractant voor enige nadelige gevolgen die uit deze geringe afwijkingen mochten voortvloeien.

10.5 Vanaf het moment dat de Thuisbatterij door Energiemanagers aan Contractant zijn overgedragen bij de oplevering, komen de Thuisbatterij volledig voor rekening en risico van Contractant. Contractant, daaronder niet begrepen Consument, heeft de verplichting bij de overdracht en uiterlijk binnen 96 uur na de overdracht te onderzoeken of de Thuisbatterij beantwoorden aan de Overeenkomst en bij het vaststellen dat de Thuisbatterij niet aan de Overeenkomst mochten beantwoorden dat schriftelijk aan Energiemanagers te melden. Voor Consument geldt dat als hij heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dat de Thuisbatterij niet aan de Overeenkomst mochten beantwoorden hij verplicht is dat schriftelijk aan Energiemanagers te melden. Doet Contractant, daaronder niet begrepen Consument, daarvan niet binnen een maand en Consument daarvan niet binnen twee maanden schriftelijk mededeling aan Energiemanagers, dan kan Contractant geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt en verliest dan alle rechten die op deze grond zijn gebaseerd. Rechtsvorderingen en verweren gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de Thuisbatterij niet aan de Overeenkomst zouden beantwoorden, verjaren voor Contractant, daaronder niet begrepen Consument, door verloop van zes maanden en voor Consument door verloop van twee jaren na de hiervoor genoemde mededeling.

10.6 Energiemanagers behoudt zich het recht van (juridische en economische) eigendom van de Thuisbatterij voor, zolang Contractant niet, niet tijdig of niet volledig heeft voldaan aan (al) zijn (betalings)verplichting(en) jegens Energiemanagers uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder tevens vorderingen wegens niet-nakoming door de Contractant worden begrepen. Zolang er op de Thuisbatterij een eigendomsvoorbehoud rust, mag Contractant op de Thuisbatterij geen (enige) zekerheidsrecht(en) of beperkte recht(en) (laten) vestigen. Contractant verplicht zich op eerste verzoek van Energiemanagers een bezitloos pandrecht te vestigen op de Thuisbatterij, voor zover het eigendomsvoorbehoud van Energiemanagers op de Thuisbatterij te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan.

10.7 Als Contractant zijn (betalings)verplichting(en) uit de Overeenkomst niet nakomt of als er gegronde redenen zijn dat Contractant zijn (betalings)verplichting(en) uit de Overeenkomst niet zal nakomen, dan is Energiemanagers gerechtigd de Thuisbatterij waarop (dan nog) het eigendomsvoorbehoud rust bij Contractant weg te (doen) halen. Contract verplicht zich om hiertoe alle medewerking te verlenen. Contractant is aansprakelijk voor de dan door Energiemanagers te maken redelijke kosten voor het (doen) weghalen.

10.8 Zolang op de Thuisbatterij een eigendomsvoorbehoud van Energiemanagers rust, is Contractant verplicht de Thuisbatterij te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en weerschade alsmede diefstal. Op verzoek van Energiemanagers dient Contractant de polis van de verzekering(en) aan haar te verstrekken. Alle aanspraken en/of rechten van Contractant op zijn verzekeraar(s) met betrekking tot de nog onder eigendomsvoorbehoud rustende Thuisbatterij zullen op verzoek van Energiemanagers aan haar worden verpand.

 

 1. Vragen, klachten en geschillen

11.1 Indien Contractant een vraag of klacht heeft over de Overeenkomst dient hij deze aan Energiemanagers voor te leggen. De contactgegevens telefoon: 085 – 500 6500 E-mail: info@Energiemanagers.nl per Post: Einsteinweg 3A, 3404LE IJsselstein

11.2 Op de websitepagina www.Energiemanagers.nl/klantenservice/klachten/ is omschreven hoe Contractant een vraag, klacht of probleem moet voorleggen en binnen welke termijn hij een reactie van Energiemanagers op de vraag, klacht of het probleem zal ontvangen.

11.3 Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan Consument een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Energie van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.

11.4 Verklaart Energiemanagers een klacht gegrond dan zal Energiemanagers het gebrek herstellen, vervangen of naleveren zonder dat een vergoeding van schade door Energiemanagers verplicht is, tenzij dwingend recht anders bepaalt. Energiemanagers verklaart een klacht of gebrek in ieder geval niet gegrond als dit te wijten is aan Contractant zelf of het niet voldoen aan de voor hem geldende voorwaarden.

11.5 Energiemanagers of Contractant kan een geschil uit hoofde van de Overeenkomst aanhangig maken bij de bevoegde rechter, met dien verstande dat ten aanzien van Contractant, daaronder niet begrepen Consument, geldt dat de civiele rechter van de rechtbank Rotterdam exclusief bevoegd is om kennis te nemen van geschillen uit hoofde van de Overeenkomst met een vordering van ten minste € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro).

11.6 Consument heeft ondanks hetgeen in voorgaande leden is gemeld altijd de mogelijkheid de klacht of het geschil voor te leggen aan het Europese Online Dispute Resolution platform (ODR-platform) via de link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL 11.7 Een klacht of geschil schort een eventuele betalingsverplichting van Contractant, daaronder niet begrepen Consument, uit hoofde van de Overeenkomst niet op.

 

 1. Aansprakelijkheid

12.1 Energiemanagers oefent haar onderneming uit zoals dat van een professioneel handelende partij in de branche mag worden verwacht, maar aanvaardt voor haar, haar personeel, dan wel de door haar ingeschakelde derde(n) geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede maar niet uitsluitend wordt verstaan overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, omzet- en/of winstdervingen, (bedrijfs)stagnatieschade, die het gevolg mochten zijn van een handelen of nalaten van Energiemanagers, haar personeel, dan wel de door haar ingeschakelde derden. Energiemanagers, haar personeel, dan wel de door haar ingeschakelde derde(n) zijn tegenover Contractant niet aansprakelijk voor schade door misgelopen stroomopbrengst wegens het niet, niet tijdig of niet volledig functioneren van (een gedeelte van) de Thuisbatterij of de Installatie van de Thuisbatterij of een wijziging in wet- en/of regelgeving.

12.2 Onverminderd het bepaalde in dit artikel geldt dat de aansprakelijkheid van Energiemanagers, haar personeel, dan wel de door haar ingeschakelde derde(n) om welke reden en uit welke hoofde dan ook is beperkt tot de in de Overeenkomst genoemde en betaalde Koopprijs, althans het deel daarvan dat betrekking heeft op de aansprakelijkheid en zulks maximaal tot het bedrag dat door de verzekeraar van Energiemanagers in het voorkomende geval wordt uitgekeerd, voor zover Energiemanagers hiervoor verzekerd is.

12.3 Contractant vrijwaart Energiemanagers, haar personeel of de door haar ingeschakelde derde(n) van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Energiemanagers, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke Contractant toekomen jegens Energiemanagers.

12.4 Schade uit welke hoofde dan ook dient na het ontstaan zo spoedig mogelijk maar door Contractant, daaronder niet begrepen Consument, uiterlijk binnen twee weken en door Consument uiterlijk binnen twee maanden aan Energiemanagers te zijn gemeld, tenzij Consument aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden, bij gebreke waarvan Contractant al zijn rechten en bevoegdheden verliest dien hem op grond van de schade ten dienste stonden, waaronder zijn aanspraak op vergoeding van schade.

12.5 Een rechtsvordering van Contractant, daaronder niet begrepen Consument, is niet-ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van een jaar na het ontstaan van daarvan.

12.6 Een rechtsvordering van Contractant, uit welke hoofde dan ook verjaart voor Contractant, daaronder niet begrepen Consument, door verloop van zes maanden en voor Consument door verloop van één jaar na het ontstaan daarvan, tenzij anders is aangegeven.

12.7 Niettegenstaande het bepaalde in dit artikel geldt voor Consument dat Energiemanagers aansprakelijk is tot vergoeding van de door Consument geleden schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Energiemanagers uit de Overeenkomst, tenzij anders is aangegeven.

12.8 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Energiemanagers voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Energiemanagers of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

 1. Garantie

13.1 Energiemanagers garandeert de goede werking van de Thuisbatterij, uitsluitend overeenkomstig de garanties, welke in de Overeenkomst worden vermeld. De fabrieksgaranties beperken zich tot de garanties van de (fabrieks)leveranciers van Energiemanagers inzake de betreffende onderdelen van de Thuisbatterij. De van toepassing zijnde garantietermijnen worden in de Overeenkomst aangegeven.

13.2 Indien sprake mocht zijn van een inbreuk op enige van de in lid 1 van dit artikel bedoelde garanties, dan zal Contractant uitsluitend Energiemanagers in de gelegenheid stellen om deze inbreuk binnen een redelijke termijn kosteloos te mogen (laten) herstellen. Energiemanagers is dan gerechtigd om naar haar eigen keuze (een) onderde(e)l(en) van de Thuisbatterij te (laten) repareren of (laten) vervangen. Indien bij vervanging (een) onderde(e)l(en) van de Thuisbatterij niet meer leverbaar mocht(en) zijn, dan is Energiemanagers gerechtigd om naar haar beoordeling met (een) vergelijkba(a)r(e) onderde(e)l(en) de inbreuk te (laten) herstellen. Reparatie en/of vervanging van (een) onderde(e)l(en) van de Thuisbatterij leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn(en). Voor behoud van de in lid 1 van dit artikel bedoelde garanties geldt dat uitsluitend Energiemanagers een reparatie en/of vervanging mag (laten) verrichten.

13.3 Indien sprake mocht zijn van een inbreuk op enige van de in de lid 1 van dit artikel bedoelde garanties, dan dient Contractant, daaronder niet begrepen Consument, zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan en uiterlijk binnen een periode van 96 uur nadien Energiemanagers schriftelijk in kennis te stellen. Voor Consument geldt dat als hij heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dat sprake is van een inbreuk hij verplicht is dat schriftelijk aan Energiemanagers te melden. Doet Contractant, daaronder niet begrepen Consument, daarvan niet binnen een maand en Consument daarvan niet binnen twee maanden schriftelijk mededeling aan Energiemanagers, dan kan Contractant geen beroep meer doen op de garantie in kwestie. Zolang Contractant niet op alle hem rustende (betalings)verplichtingen heeft voldaan, kan hij geen aanspraak maken op enige van de in lid 1 van dit artikel bedoelde garanties.

13.4 De in lid 1 van dit artikel bedoelde garanties strekken zich niet uit tot schade en/of defecten veroorzaakt door externe factoren, waaronder, brand, kortsluiting, ontploffing, waterschade, (directe en indirecte) blikseminslag, hagel, windhozen, wervelstormen, zandstormen, gebreken aan de meter(kast) en toebehoren, vandalisme, diefstal, dieren, extreme weeromstandigheden of chemische substanties. De in lid 1 van dit artikel bedoelde garanties strekken zich evenmin uit tot schade en/of defecten als gevolg van het niet-opvolgen van de instructies en/of aanwijzingen van Energiemanagers door Contractant en/of van door Contractant of een door Contractant ingeschakelde derde uitgevoerde reparaties van of andere werkzaamheden aan (een) onderde(e)l(en) van de Thuisbatterij en/of van het niet-nakomen van de verplichtingen door Contractant.

 

 1. Persoonsgegevens

14.1 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst vraagt Energiemanagers Contractant om persoonsgegevens. Deze gegevens legt Energiemanagers vast en gebruikt zij om de Overeenkomst uit te (laten) voeren. Hieronder dient mede te worden verstaan het vastleggen en gebruiken van deze gegevens door de door Energiemanagers aan te wijzen derde(n) voor het (laten) uitvoeren van de Overeenkomst. Op de website van Energiemanagers is een privacyverklaring vermeld die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens van Contractant. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast.

 

 1. Beëindiging

15.1 Energiemanagers is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te mogen zeggen, zonder te schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige rechten: in het geval van een ((eigen) aanvraag van) faillissement van Contractant, een (voorlopige) surseance van betaling van Contractant (daaronder niet begrepen Consument), ontbinding van Contractant (daaronder niet begrepen Consument), beslag aan de zijde van Contractant, een door Contractant voorgestelde of getroffen regeling met zijn schuldeisers, een door Consument aangevraagde dan wel een op hem van toepassing zijnde minnelijke of wettelijke schuldsaneringsregeling (laatste overeenkomstig de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), dan wel een anderszins verlies van de beschikkingsbevoegdheid van Consument over (een deel van) zijn vermogen, dan wel dat Contractant de gerechtigdheid als bedoeld in artikel 7.3 verliest of gaat verliezen of de Thuisbatterij om welke reden dan ook niet kunnen worden geïnstalleerd. Contractant is verplicht Energiemanagers hiervan per direct schriftelijk op de hoogte te stellen, ook in het geval Contractant weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen.

15.2 In de gevallen als omschreven in lid 1 van dit artikel zijn alle vorderingen van Energiemanagers op Contractant onmiddellijk en integraal opeisbaar. Indien en voor zover Energiemanagers reeds een voortuitbetaling van Contractant mocht hebben ontvangen, dan zal Energiemanagers het vooruitbetaalde bedrag binnen 30 dagen terugstorten op de rekening van Contractant, waarvan hij het vooruitbetaalde bedrag naar Energiemanagers heeft overgeschreven, tenzij Contractant Energiemanagers schriftelijk een andere rekening van een in Nederland gevestigde bank heeft aangewezen.

 

 1. Overmacht

16.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Energiemanagers in de nakoming van enige verplichting jegens Contractant niet aan Energiemanagers kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Energiemanagers onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Contractant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Energiemanagers kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van (toe)leveranciers, installateurs of andere (ingeschakelde) derden, stroomstoringen, Pagina 18/19 computervirussen, extreme weersomstandigheden, stakingen, bedrijfsongevallen en werkonderbrekingen. 16.2 Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel zich voordoet als gevolg waarvan Energiemanagers niet aan haar verplichtingen jegens Contractant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Energiemanagers niet haar verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie langer dan dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, hebben zowel Energiemanagers als Contractant het recht om de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Energiemanagers is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Energiemanagers als gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel geniet.

 

 1. Slotbepalingen

17.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 september 2023.

17.2 Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene voorwaarden Koop Thuisbatterij 2023”.

17.3 Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Energiemanagers. Daarnaast liggen de algemene voorwaarden bij Energiemanagers ter inzage en zijn ze op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

17.4 Op de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.